printlogo


تامین مالی ۶۳۰ واگن مترو از طریق صندوق توسعه ملی منتفی شد


این مسئله موجب نگرانی است، چرا که اگر طرف چینی کارهای خود را در سه ماه آینده انجام دهد، یک ابهام بزرگ وجود دارد که سهم ایران چطور تامین خواهد شد.به گزارش اقتصادسرآمد،مدیر عامل شرکت مترو تهران با اشاره به حذف محل تامین ۱۵ درصدی فاینانس ۶۳۰ دستگاه واگن مترو از محل صندوق توسعه ملی در بودجه ۱۴۰۰ گفت: این مسئله موجب نگرانی است، چرا که اگر طرف چینی کارهای خود را در سه ماه آینده انجام دهد، یک ابهام بزرگ وجود دارد که سهم ایران چطور تامین خواهد شد. مدیر عامل شرکت مترو تهران درباره اینکه تأمین ۶۳۰ دستگاه واگن مترو در چه مرحله‌ای قرار دارد، گفت: طی روزهای گذشته الحاقیه قرارداد ۶۳۰ دستگاه واگن مترو توسط وزارت کشور صادر شد. علت الحاقیه با پیمانکار ذی‌ربط که کنسرسیوم واگن سازی تهران و شرکای چینی آن هستند به این دلیل است که در دو سال اخیر مقرر شد فاینانس این قرارداد از محل سایناشور چین انجام شود در حالی که قبلاً قرار بود از طریق یکی از بانک‌های چینی این فاینانس انجام شود.