معاون حقوقی رئیس جمهور  اقدام حقوقی برای توهین نشریه خارجی در دست بررسی است


معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: علیه رسانه هایی که مرتکب اقدام خصمانه علیه ایران شده اند در خارج از کشور شکایت کرده ایم، مورد جدید هم در دست بررسی است. به گزارش اقتصادسرآمد، محمد دهقان معاون حقوقی رئیس جمهور در حاشیه نشست هیات دولت گفت: اقدام حقوقی در خصوص نشریه شارلی ابدو زمان بر است. گاهی موضع گیری های سیاسی که از سوی وزارت خارجه انجام می شود فوری است اما بخش حقوقی باید اسناد جمع آوری بشود و مرکز حقوق بین الملل که متولی دعاوی حقوقی در خارج کشور است بررسی هایشان را انجام می دهند.معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: یک سلسله اقدامات متاسفانه توسط برخی از کشورها صورت گرفته در این سالهای اخیر و اقدامات خصمانه ای مرتکب میشوند. برای این موارد که برخی از رسانه های خارجی مرتکب شده اند، در خارج از کشور و شکایت انجام شد.دهقان افزود: مورد جدیدی که توسط نشریه خاصی مطرح شد اکنون در دست بررسی است و ظرفیت سنجی بشود و نظرات کارشناسی از وکلایی که در داخل و خارج از کشور و همچنین هیات حقوقی که داریم بررسی می شود و بعد اقدام می کنیم.
معاون حقوقی رئیس جمهور  اقدام حقوقی برای توهین نشریه خارجی در دست بررسی است
ارسال دیدگاه
اخبار روز
ضمیمه