شناسنامه


پیوندها

منشور اخلاقی

شناسنامه

صاحب امتیاز: فیروز اسماعیلی نژاد

 مدیر مسئول: فیروز اسماعیلی نژاد

قائم مقام مدیر مسئول: ولی یعقوبی


زیر نظر شورای سیاستگذاری

سردبیر: شورای سردبیری

چاپ: کارگر

توزیع: کار و کارگر

سازمان آگهی ها: 09198543996

تلفن دفتر مرکزی روزنامه: 88769227(021)
پست الکترونیکی (E-MAIL):
Eghtesadsaramad@gmail.com
نشانی سایت:
Eeghtesadsaramad.ir

عضو انجمن روزنامه های غیردولتی

عضو انجمن صنفی مدیران نشریات ایران

عضو تعاونی مطبوعات کشور

نشانی دفتر مرکزی:
تهران- خیابان سهروردی شمالی بالاتر از بهشتی  - پلاک۴۵۶ - واحد۳ - طبقه سوم

سازمان شهرستان ها: 09198543996

اخبار روز
ضمیمه