انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران ابلاغ کرد

هزینه حمل دریایی کالاها ۲۵ درصد افزایش یافت

انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران در بخشنامه‌ای افزایش ۲۵ درصدی هزینه حمل دریایی کالاها را ابلاغ کرد.به گزارش اقتصادسرآمد، انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران در بخشنامه‌ای افزایش ۲۵ درصدی هزینه حمل دریایی کالاها را ابلاغ کرد.
در این بخشنامه آمده است به استناد ابلاغیه شماره /٣٢٨١۵ ص ١۴٠٢/ مورخ ١۴٠٢/٠۷/٢۵ سازمان بنادر و دریانوردی موضوع اصلاحیه تعرفه‌های خدمات بندری و دریایی نیمه دوم سال، بنادر بازرگانی، حسب مصوبه اجلاس شماره ٢١٣۹ مورخ ١۴٠٢/٠۷/٢۴ هایت محترم عامل سازمان و به استناد ابلاغیه شماره /٣۴۴٨٠ ص ١۴٠٢/ مورخ ١۴٠٢/٠٨/٠۹ سازمان بنادر و دریانوردی موضوع اصلاح تعرفه‌های سال ١۴٠٢ مترتب بر شناورها حسب اجلاس شماره ٢١٣٨ مورخ ١۴٠٢/٠۷/١۷ هیأت محترم عامل سازمان و پیرو نامه شماره /١۴٠٢۶ ص ١۴٠٢/ مورخ ١۴٠٢/٠٣/٢٣ سازمان بنادر و دریانوردی مبنی بر رسوب کانتینر خالی، بازنگری قراردادها و سهم بری سازمان از درآمد کانتینرهای خالی، و به استناد بخشنامه شماره ۴٨٠٢١ مورخ ١٣۹۴/٠۴/١۶ هزینه‌های حمل دریایی کالاهای کانتینری و غیر کانتینری از / به بنادر بازرگانی شمال و جنوب کشور مستند به اعلامیه دریافتی به شرح پیوست منطبق بر بند دال بخشنامه صدرالذکر، از تاریخ ١۴٠٢/١٠/٠١ با %٢۵ افزایش اعمال می‌گردد. بدیهی است مبنای حاکمیت وصول هزینه‌های افزایش یافته پرداخت و تسویه حساب ذینفع می‌باشد.
هزینه حمل دریایی  کالاها ۲۵ درصد  افزایش یافت
ارسال دیدگاه
اخبار روز
ضمیمه