شش المان برای امنیت کامران رخشانی

۱ - امنیت فیزیکی و جسمانی 
 پرسنل ما تا چه حد از این امنیت برخوردارند ؟ چقدر جسم و بدنشان در کار و ارایه خدمات در خطر است و کار و دستمزدها تا چه حد این امنیت را برای آنها تامین می کند ؟ 
این موضوع شامل دندان درد های شبانه شان و عدم توانایی مالی درمان آنها نیز می باشد !!!
۲ - امنیت جنسی 
تا چه حد به پرسنل ما در سازمان با دیدگاه انسان و تا چه حد با دیگاه جنسیتی نگاه می کنیم ؟ !!!
۳ - امنیت عاطفی : چقدر عاطفه پرسنل ما در امنیت است و ترورهای شخصیتی نداریم . روحش چقدر خدشه دار می شود و چقدر احساس بی پناهی می کند ؟ !!!!
۴ - و اما امنیت اقتصادی ، چقدر پرسنل سازمان ما از لحاظ اقتصادی در امنیت است ؟ آیا می تواند شب را بخوابد و مطمئن باشد فردا بر سرکارش هست و همان مزایای بخور و نمیر را خواهد داشت ؟!!!
۵ - و امنیت اجتماعی ، در اجتماع چگونه می تواند ظاهر شود و آیا امنیت و احترام را دارد و آیا در اجتماع از امنیت برخوردار است و اگر کسی حق او را ضایع کند دفاعی دارد و حق خواهی می تواند بکند و یا هزینه ابطال تمبر دادگاهش را ندارد ؟!!!
۶ - و امنیت معنا ؛ زیستنش ، کار کردنش و تلاشش معنایشان چیست؟ تلاشی برای زنده ماندن؟  و یا بخشی از زندگی جهت تعالی !
من نمی یابم امنیتی را که البته این نظریه ها و تئوری ها چه از مازلو باشند و چه از اصغر آقا کارگر و .... منافاتی با اسلام نیز ندارند و ما مانده ایم و غریبی ...
در جمع دنیای صنعتی ، وامانده از خانواده های سنتی مان و غریب در اسلام و راهکارهایش برای زندگی ایده آل و انسانیتی که محمد برای احیایش آمد و وامانده از مهر عیسی و خالی از پندارها و گفتار ها و کردارهای نیک زرتشت و دلخوش به ثواب های بسیار روزانه مان و نماز های روزانه و شبانه ای که بی شک تعداد رکعت هایش از رکعت های ابن ملجم کمتر است و .... وای بر نماز گذاران و کم فروشان.
شش المان برای امنیت
ارسال دیدگاه
اخبار روز
ضمیمه