هیچ کاره همه کاره!

رامین شاهی
 ملکه بریتانیا مرده است.حضور الماس کوه نور ایرانیان، بر تاج او نشان تلخ سال های استعمار و استثمار خاندان سلطنتی کاخ باکینگهام، بر ملت ما است. هرچند جهل، ضعف و تفرقه میان خومان، دلیل اصلی تسلط آنان در گذشته بوده است، اما آیا هر کشوری که به دلایلی قدرتمندتر شد، مجوز به بردگی گرفتن دُوَل ضعیف‌تر‌ و هرگونه تلاش برای دخالت در امور داخلی و بازی با سرنوشت شان را خواهد داشت، تا آنان را همچنان عقب نگه دارد؟
 آیا باید بقیه ملت‌ها را مصرف‌کنندگان بی‌مصرف دانست؟ حتی حیوانات درنده در قانون جنگل، هم زمانی که گرسنه نیستند، اگر گله ایی مثلا آهو، را در برابر خود ببینند، کاری با آن ها ندارند؛ اما چشم طمع این انگلوساکسونها پر‌شدنی نبوده است.آن هایی که فکر می کنند این مقام فوت شده، صرفا تشریفاتی بوده است، همین قدر بدانند او سرشاخه شبکه های مخفی و پنهانی در جهان بود که بدون نظرش و اجازه سیستم قدرتمند تحت تسلطش، هیچ جنگ و صلح و اتفاق مهمی، نه برای بریتانیا که  حتی در بخش های زیادی از جهان رخ نمی‌داد.در همین رابطه توجه به افشای اسناد سری کودتای ۲۸مرداد سال ۱۳۳۲ آنهم پس از نزدیک به ۷۰سال ،نقش مخرب و مستقیمش را در تغییر سرنوشت ملت ایران در آن مقطع ،ثابت می کند.از طرفی آن جایی هم که به دلیل وجود افکار عمومی و یا مقاومت معدود کشورهای مستقل و رهبران شان، توان دیکته کردن اهداف شان را نداشت، با بازوهای نیرومند نظامی،مالی و رسانه ایی ، هزینه استقلال خواهان را بسیار بالا می برد،تا آن کشور ها سخت تر و دیرتر موفق شوند و یا به همه اهداف شان نرسند.  حتی گفته می‌شود، جنگ خونین جهانی دوم...
ادامه در صفحه 2
هیچ کاره همه کاره!
ارسال دیدگاه
اخبار روز
ضمیمه