تفاهم نامه ای برای اجراي پروژه هاي كشاورزي و شیلاتی در سواحل مَكُران

نیاز 45 هزار میلیاردی براي پروژه هاي شيلاتي در مَكُران

گروه شیلات – امید اسماعیلی – اخیرا در خبرها داشتیم که در راستاي تحقق فعاليت هاي وزارتخانه جهادکشاورزی در حوزه شيلات در توسعه سواحل مَكُران تفاهم نامه اي بين وزارت جهادكشاورزي و دبيرخانه شوراي توسعه سواحل مَكُران در محل اين وزارت خانه به امضاء رسيده است. آنچه که در متن اين تفاهم نامه آمده، توجه به سواحل مَکُران و اين مرواريد فراموش شده سواحل درياي عمان و استفاده از مواهب دريا، ساحل و همچنين تاكيد بر تحقق سياست هاي آمايش سرزمين با توجه به دريا، سواحل، بنادر و آب هاي مرزي است. تفاهمی که قرار است برای استفاده از ظرفيت هاي خدادادي و اجراي فرمايشات مقام معظم رهبري در توسعه سواحل مَكُران در حوزه فعاليت هاي شيلات و آبزيان، امور دام، امور باغباني، زراعت، منابع طبيعي و آبخيزداري، ايجاد شهرك هاي كشاورزي، صنايع تبديلي و تكميلي وابسته سواحل مكران را آباد کند. ما در روزنامه دریایی اقتصادسرآمد به این خبر مسرت بخش امیدواریم و اینکه این تفاهم نامه رد و بدل شده بين وزارت جهادكشاورزي به امضای مسولان ارشد محمدعلي نيكبخت وزير جهادكشاورزي و سردار حسين دهقان نماينده ويژه رئيس جمهور و دبير اجرايي توسعه سواحل مَكُران رسیده و این یعنی یک عزم جدی برای توسعه منطقه مکران همان موضوعی که دبيرخانه شوراي توسعه سواحل مكران در این منطقه مستعد اما محروم دنبال می کند.

پيش بيني 21 پروژه كشاورزي
 در سواحل مَكُران 
به گزارش اقتصادسرآمد، معاون وزير و رييس سازمان شيلات ايران در جلسه امضاي تفاهم نامه توسعه سواحل مَكُران درباره روند اجرايي پروژه هاي وزارت جهاد كشاورزي در منطقه مَكُران گفت: در راستاي توسعه منطقه مَكُران 21 پروژه مربوط به زير بخش كشاورزي است كه 9 پروژه مربوط به سازمان شيلات ايران، 3 پروژه در حوزه شركت شهرك هاي كشاورزي، 2 پروژه در حوزه سازمان  منابع طبيعي و آبخيزداري كشور، يك پروژه در حوزه معاونت امور زراعت، 2پروژه در حوزه معاونت امور دام و 4 پروژه در حوزه معاونت امور باغباني است.
سيد حسين حسيني افزود: جانمايي پروژه هاي وزارت جهاد كشاورزي در شهرستان هاي حوزه مَكُران، بهسازي بنادر صيادي رمين، ايجاد تأسيسات سايت پرورش ميگوي روديك، اجراي 4 پروژه امور باغباني،توسعه كشاورزي حفاظتي، اجراي 2 پروژه امور دام و بهسازي بندر صيادي بريس جز برنامه است .
وي افزود: بهسازي تأسيسات سايت پرورش ميگوي گواتر، كنترل گالي ها از طريق عمليات آبخيزداري ،توسعه كشاورزي حفاظتي و اجراي 2 پروژه امور دام در چابهار، توسعه بندر صيادي تنگ، توسعه بندر صيادي كنارك، بهسازي بنادر صيادي زرآباد، اجراي 4 پروژه امور باغباني، توسعه كشاورزي بهسازي بنادر صيادي گوكسر، اجراي عمليات آبخيزداري در شهرستان جاسك (سازه)از ديگر پروژه هاي قابل ذكر است.
حسيني ادامه داد: اجراي 4 پروژه امور باغباني، اجراي 2 پروژه امور دام در بندر جاسك، بهسازي بنادر صيادي كلاهي، اجراي عمليات آبخيزداري در شهرستان ميناب (سازه)، اجراي 4 پروژه امور باغباني و اجراي 2 پروژه امور دام در منطقه ميناب ،اجراي عمليات آبخيزداري در شهر ستان سيريك (سازه)، اجراي 2 پروژه امور دام دراين منطقه، بهسازي بنادر صيادي گوكسر، اجراي عمليات آبخيزداري در شهرستان جاسك (سازه)، اجراي 4 پروژه امور باغباني و اجراي 2 پروژه امور دام در منطقه جاسك از پروژه هاي پيش بيني شده است.
وي درباره پروژه هاي مربوط به سازمان شيلات ايران ادامه داد: پروژه هاي مربوط به سازمان شيلات ايران شامل بهسازي بنادر صيادي  تنگ- كنارك – بريس – رمين – پزم – زرآباد به منظور پايداري و تاب آوري توليد و  اشتغال،  بهسازي بنادر صيادي گوگسر و كلاهي به منظور پايداري تاب آوري توليد و اشتغال، تكميل 12 بندر صيادي مردمي، ايجاد تاسيسات زيربنايي جديدپرورش ميگو، تكميل تاسيسات زيربنايي پرورش ميگو (موجود)، ايجاد مراكز تكثير ماهي و ميگو، ايجاد كارخانه هاي توليد خوراك آبزيان، احياء و ايجاد كارخانه هاي فرآوري و بسته بندي آبزيان و توسعه پرورش ماهي در دريا (قفس) است.

برآورد 45.3 همت اعتبار براي پروژه هاي شيلاتي درمنطقه مَكُران
رييس سازمان شيلات ايران در ادامه تصریح كرد: كل اعتبارات برآورده شده45.3 همت است كه 119740 ميليارد ريال  ازمنابع دولتي و  332900 ميليارد ريال با سرمايه گذاري بخش خصوصي و كل منابع مالي هزينه شده 0.8 همت است، كه3040 ميليارد ريال از منابع دولتي و سرمايه گذاري بخش خصوصي معادل 5200 ميليارد ريال است .
حسيني افزود: ظرفيت آبزيان به  465  هزار تن رسيده و 120 ميليون قطعه بچه ماهي و ميگو توليد شده و براي  64039 نفر اشتغال ايجاد مي كند.

برآورد 18همت اعتبار براي پروژه هاي باغباني در منطقه مَكُران
رييس سازمان شيلات ايران درباره پروژه هاي مربوط به معاونت امور باغباني گفت: توسعه ميوه هاي گرمسيري، اصلاح باغات، توسعه گلخانه ها و توسعه سايبان كشاورزي از پروژه هاي پيش يبيني شده در اين بخش است.
حسيني ادامه داد: كل اعتبارات برآورده شده در اين بخش 18 همت است كه  153136 ميليارد ريال از منابع دولتي و 30518 ميليارد ريال از سرمايه گذاري بخش خصوصي است. وي در ادامه تاكيد كرد: در سال 1400 حدود 13 هزار هكتار در منطقه مكران به زير كشت ميوه هاي گرمسيري رفته و بيش از 208 هزار تن توليد وجود داشته است.
حسيني تصريح كرد:پروژه هاي در حال توسعه اين منطقه شامل: اصلاح باغات درجه 2 و بازسازي باغ هاي غير اقتصادي و درجه 3 در سطح 6337 هكتار، توسعه باغات گرمسيري در مناطق مستعد و محيط هاي كنترل شده 4669.2 هكتار ، توسعه گلخانه ها 1100 هكتار، توسعه سايبان و محيط هاي كنترل شده 5500 هكتار، كاهش واردات ميوه هاي گرمسيري وايجاد تنوع در ارقام ميوه با امكان برداشت متنوع است.
وي مهم ترين پروژه حوزه زراعت را توسعه كشاورزي حفاظتي برشمرد و افزود: توسعه كشاورزي حفاظتي در سطح 600 هكتار با اعتبار دولتي 25 ميليارد ريال اجرا شده است.

اجراي عمليات آبخيزداري در سطحي معادل 400 هزار هكتار
رييس سازمان شيلات ايران ادامه داد: پروژه هاي سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور شامل كنترل و تثبيت گالي هاي منطقه دشتياري از طريق عمليات آبخيزداري كه در سطحي معادل 400 هزار هكتاراجرا شد و اجراي عمليات آبخيزداري در سطح شهرستان هاي ميناب و بشاگرد ، سيريك و جاسك در قالب 29 پروژه زود بازده كه در سطحي معادل 126 هزار هكتار اجرا شد.
وي در ادامه خاطر نشان كرد: پروژه هاي معاونت امور دام شامل پرورش شتر و اصلاح پرورش مرغ بومي در روستاها ، شامل مراكز اصلاح نژاد و ترويجي است كه كل اعتبارات برآورده شده براي آن26 همت است كه 3397 ميليارد ريال از منابع دولتي و22230 ميليارد ريال از طريق بخش خصوصي تامين مي شود.
حسيني گفت: اجراي پروژه هاي فوق  107600 تن به ظرفيت توليد گوشت ،تخم مرغ و شير خام خواهد افزود و براي 1440 نفر اشتغال ايجاد مي كند.

ظرفيت ايجاد 23 شهرك در منطقه مَكُران
 وجود دارد
رييس سازمان شيلات ايران درباره پروژه هاي شركت شهرك هاي كشاورزي گفت: ايجاد شهرك هاي گلخانه اي، ايجاد شهرك هاي شيلاتي و ايجاد شهرك هاي دامپروري مد نظر است كه تخصيص اعتباري معادل مبلغ 1050 ميليارد ريال براي شهرك گلخانه اي به مساحت 484 هكتار در شهرستان كنارك سيستان و بلوچستان، كه در مرحله انتخاب پيمانكار، تحويل زمين و اجراي پروژه قرار دارد.
حسيني افزود: كل اعتبارات برآورده شده براي زيرساخت ها 3 همت و كل اعتبارات برآورده شده براي ساخت سازه ها 20 همت برآورد شده است.
وي ادامه داد:ظرفيت ايجاد 23 شهرك پيش بيني شده است كه  805828 تن به ظرفيت توليد اضافه كرده و براي 61102 نفر اشتغال ايجاد مي كند.
 نیاز 45 هزار میلیاردی  براي پروژه هاي شيلاتي  در مَكُران
ارسال دیدگاه
اخبار روز
ضمیمه