نایب رییس اول اتحادیه صنف طلاوجواهرنقره مشهدتاکید کرد:

ازخرید طلای آب شده پرهیز و  روی آن سرمایه گذاری نکنید

مشهد- فاطمه صبوری خبرنگار اقتصادسرآمد- نایب رییس اول اتحادیه صنف طلاوجواهرنقره مشهدگفت:طی چندروزبرگزاری این نمایشگاه عده ای ازمجاورین وزائرین جهت سرمایه گذاری در زمینه طلا و جواهرات و گرفتن مشورت وراهنمایی به ما در غرفه اتحادیه مراجعه داشتند وسعی شد این کار انجام شود.
سید رضا اخلاقی شریعت افزود: مدتی است در فضای مجازی بحث سرمایه گذاری طلا درکیف یاصندوق طلا مطرح می شود که گاهی برخی ازهمکاران مابرای جذب سرمایه گذاری اعلام می کنند که مردم به آن هاپول بپردازندووزن طلاراداشته باشندتازمانی که به یک میزان قابل توجه ای وزن طلارسید،طلایاسرمایه خودشان رابا سودازآن واحد طلافروشی بگیرنداماازمردم می خواهیم هرماه به هرمیزانی که درتوان دارندپول رابپردازندودرحدتوان شان طلای مستعمل یاسکه ویاپلاک های پارسیان راخریداری نمایند.
وی بابیان اینکه پیشنهادمن این است که درحوزه طلاسرمایه گذاری کنیدزیراطلاچشم اندازبسیارخوبی دارد،تاکیدکرد:همچنین ازشهروندان خواسته می شودازخرید طلای آب شده پرهیزکنندوروی آن اصلا سرمایه گذاری نکنندچراکه خرید وفروش طلای آب شده فقط دربین همکاران این صنف وجود داردوخریدآن جلوی چرخه اقتصادوتولیدرادرحوزه صنعت طلا می گیرد.اخلاقی بااشاره به آن که طلا حتما ازواحدهای صنفی معتبرخریداری شود،بیان داشت:برخی ازواحدها دارای پروانه کسب می باشندامااین واحدهاسازندگان طلاهستندوحق فروش طلاراندارند.پس طلارابه قیمت ارزان ترمی فروشنداین درحالیست که واحدهاحق فروش طلای آب شده راندارند.وی تصریح کرد:ازسازمان امور مالیاتی خواستاریم که جهت معافیت ویا کاهش مالیات مساعدت نمایند تا در نهمین دوره نمایشگاه، شاهد ترغیب همکاران برای شرکت در نمایشگاه باشیم. دبیر اتحادیه صنف طلاوجواهروننقره مشهد نیزبااشاره به آنکه متاسفانه به ما به عنوان مرفهین‌ بی‌درددرجامعه نگریسته می شودامانگهداری وحفظ سرمایه درموقعیت کنونی به لحاظ امنیتی،ارزش افزوده وارزش ریالی آن مانندسایرکالاهاسخت شده است وهمکاران ماگاهی باتوجه به خطرات مالی وجانی وارداین کسب شده‌اند.
ازخرید طلای آب شده پرهیز و  روی آن سرمایه گذاری نکنید
ارسال دیدگاه
اخبار روز
ضمیمه