بر اساس مصوبه دولت تعيين شد

اختصاص بودجه۲۰۰ میلیارد توماني برای ایمن سازی سواحل شمالی


بر اساس مصوبه دولت در راستای تأکید رئیس جمهور بر ایمن سازی دریا، دو هزار میلیارد ریال اعتبار برای تأمین امکانات و تجهیزات مورد نیاز و استقرار نیروهای نجات غریق در سواحل شمالی کشور اختصاص یافت.به گزارش اقتصاد سرآمد، هیأت وزیران با توجه به تأکید رئیس جمهور در جلسه مورخ ۲۲ تیر ماه ۱۴۰۱ مبنی بر لزوم بررسی طرح ایمن سازی و استقرار نیروهای نجات غریق در سواحل شمالی کشور، مبلغ دو هزار میلیارد ریال معادل ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای تأمین امکانات و تجهیزات مورد نیاز و همچنین استقرار نیروهای نجات غریق در سواحل شمالی کشور، به وزارت ورزش و جوانان اختصاص داد تا برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه کند.همچنین وزارت ورزش و جوانان (فدراسیون نجات غریق و غواصی جمهوری اسلامی ایران) موظف شد در مقاطع زمانی سه ماهه درباره عملکرد خود در اجرای این مصوبه دولت به سازمان های برنامه و بودجه و مدیریت بحران کشور گزارش بدهد.
اختصاص  بودجه۲۰۰ میلیارد توماني برای ایمن سازی سواحل شمالی
ارسال دیدگاه
اخبار روز
ضمیمه