اقوام دریانورد درکرانه‌های شمالی خلیج‌فارس


دکتر محمد حسن‌نیا- کرانه‌های شمالی خلیج‌فارس دارای بنادر متعددی است که در بستر زمان اقوام متعددی در آن مکان‌ها سکنی گزیدند. بیشتر این اقوام دریانورد می‌باشند. در بنادر غرب استان هرمزگان و به ویژه بنادر شهرستان بندرلنگه، اقوام فارس و عرب در کنار همدیگر زندگی می‌کنند و اشتغال بیشتر آن‌ها در زمینه دریا و دریانوردی 
می باشد. این اقوام در دوره متعدد در کنار همدیگر به خوبی زیسته‌اند. دریا برای همه آن‌ها منبع ارتزاق بوده است. 
در دوره زندیه شیراز پایتخت بوده و به کرانه‌ها و پسکرانه‌های خلیج‌فارس نزدیک بود. نزدیکی پایتخت به خلیج‌فارس مزایای خوبی برای اهالی جنوب ایران داشته و دولت مرکزی برای امنیت مناطق خلیج فارس نیروی بیشتری می‌فرستاد و اقتصاد دریامحور خلیج فارس نیز در این دوره شکوفاتر گردید شکوفایی اقتصادی مناطق خلیج فارس توجه قبایل متعدد به بنادر کوچک و بزرگ سواحل شمالی خلیج فارس را بیشتر نمود.
بنابراین کشاکش‌های متعددی در مناطق خلیج‌فارس صورت گرفت و همان گونه که در متن فوق به آن اشاره گردیده تعهدات مختلفی از قبایل در قبال سکونت آن گرفته شد و با تجربه‌ای که خوانین بنی‌عباسی در ارتباط با امنیت در مناطق خلیج‌فارس داشتند، دولت مرکزی آن‌ها را به عنوان ضابط، مسئول نظم و امنیت و جمع‌آوری مالیات در ناحیه جهانگیریه از دوره افشاریه نموده بود. لذا قبایل به گونه تقسیم‌بندی و سکونت داده شدند که کمترین کشاکش و نزاع بین آن‌ها ایجاد گردد. در تمام دورانی که آن‌ها در مناطق مشخص سکونت اختیار کردند، تابع دولت مرکزی ایران بوده و در لشکرکشی‌های دولت ایران به منظور حفظ و امنیت مرزها به دولت ایران کمک می‌کردند و بسیاری از همین اعراب در رکاب خوانین بنی‌عباسی به عنوان حاکمان جهانگیریه از سوی دولت ایران بودند. پایگاه دانش سنتی لنج‌سازی و دریانوردی خلیج‌فارس در بندر کنگ در نظر دارد اقوام دریانورد کرانه‌های خلیج‎فارس را نیز مورد واکاوی قرار دهد و به نقش آن‌ها در لنج‌سازی و دریانوردی خلیج‌فارس بیشتر بپردازد. چون این اقوام در عرصه دریاها فعال بوده و دارای لنج‌های حمل بار و صیادی زیادی بودند. مصاحبه با دریانوردان آن‌ها از اقدامات مهم پایگاه دریانوردی می‌باشد. تاکنون نیز مصاحبه‌های متعددی با این دریانوردان در بنادر متعدد صورت گرفته و در کتاب میراث ماندگار دریانوردان و لنج سازان منتشر گردیده است. در ادامه فعالیت‌های پایگاه دریانوردی تلاش بر این است تا در بستر زمان اقتصاد دریامحور در بنادر متعدد خلیج‌فارس مورد واکاوی قرار گیرد.
اقوام دریانورد درکرانه‌های شمالی خلیج‌فارس
ارسال دیدگاه
اخبار روز
ضمیمه