به بهانه جام جهانی قطر؛

ضرورت نمادسازي در شهرهاي ساحلي کيش و بوشهر 

يکي از کمبودهاي حاد مناطق ساحلي جنوب ايران، چهره غيرزيبا و غيرمدرن اين شهرها است که بايد به کمک نمادهاي شهري و سازههاي فاخر مهندسي دچار دگرگوني شود. يکي از بهانههاي خوب براي شروع ساخت نمادهاي شهري، برگزاري مسابقات جام جهاني فوتبال امسال در قطر است که قرار است ميزباني بخشي از ميهمانان جام جهاني و حتي کمپ تمريني برخي تيمهاي فوتبال در بوشهر و جزيره کيش انجام شود. ساخت يک نماد شهري در اين شهرها، علاوه بر يک جاذبه گردشگري و تغيير دهنده چهره شهرها، ميتواند زندهکننده مشارکت ايران در جام جهاني قطر باشد. قطر پس از قرعهکشي فيفا براي انتخاب ميزباني از دسامبر سال 2010 تاکنون حدود 12 سال براي تکميل زيرساختهاي خود فرصت داشته است ولي ايران تا زمان برگزاري کمتر از 2 ماه فرصت دارد. ولي از همين زمان 2 ماهه نيز ميتوان با يک مديريت هدفمند متمرکز و تشکيل کارگروههاي تخصصي مجزا و انجام اقداماتي بطور همزمان و موازي، به نحو احسن براي توسعه جزاير استفاده نمود.
ساخت يک نماد شهري معتبر و زيبا براي جزيره کيش يا بوشهر
اين نماد با توجه به زمان اندک باقيمانده ميتواند يک سازه فلزي-کامپوزيتي با ارتفاع 20 تا 30 متري باشد که يادبودي موقتي يا دائمي از همکاري ايران و قطر در برگزاري جام جهاني 2022 باشد. استفاده ترکيبي از نمادهاي کشور قطر و ايران و فوتبال در طراحي اين نماد ميتواند قطريها را نيز براي سرمايهگذاري در ساخت اين نماد
 ترغيب کند. 
ادامه در صفحه 2
ضرورت نمادسازي در شهرهاي ساحلي کيش و بوشهر 
ارسال دیدگاه
اخبار روز
ضمیمه