در ادامه سلسله نشست‌هاي تخصصي اقتصاد دريامحور

دومين نشست تخصصي اقتصاد سرآمد؛ فروردین سال آینده

امید متین - «سلسله نشست‌هاي تخصصي» كه فرم انديشه‌ورزي موثري است كه در همه كشورها وجود دارد، براي هم‌انديشي و تضارب آراء و انديشه‌هاست و از نقطه نظر علمي، ارزش‌مند و مفيد هستند. در نشست‌هاي تخصصي(panel) متخصصان با موضوع مشخص به بيان انديشه‌ها، نتايج پژوهش و تجارب خود مي‌پردازند و با انتقال دانش و تجربه، آخرين دستاوردهاي خود را در اختيار جامعه قرار مي‌دهند.
در باره سلسله نشست‌هاي تخصصي اقتصاد دريامحور چند نكته يادآور مي‌شويم:
1- سلسله نشست‌ها برنامه‌اي منظم و ادامه‌دار است. 
2-با محور اقتصاد دريامحور برگزار مي‌شود.
3-موضوع‌ها و كارشناسان هر نشست، حداقل دو هفته قبل از برگزاري مشخص و اعلام مي‌شوند تا فرصت انسجام‌بخشي به مطالعات و انديشه‌هاي خود براي بيان دقيق در نشست وجود داشته باشد. 
4-نشست‌ها همواره روزهاي سه شنبه – حداقل هر دو هفته يك بار- از ساعت 13 تا 15 در محل انجمن ‌كشتيراني و خدمات وابسته ايران برگزار مي‌شود؛ با اين توضيح كه برگزاري نشست در ساير نهادهاي حوزه دريا، با هماهنگي قبلي امكان‌پذير است و گردش علمي مناسبي با گردش در نهادها و انجمن‌هايي دريايي ممكن مي‌كند. 
5-نتايج نشست‌ها علاوه بر رسانه‌ها در قالب يك كتاب منتشر مي‌شود. كتاب مذكور شامل بخش‌هايي خواهد بود كه هر بخش به موضوع معيني خواهد پرداخت. براي مثال، موضوع كشتي و اقتصاد دريامحور، يك بخش از كتاب است كه مباحث مربوط به موضوع را در خود جاي می دهد.
6-موافق و مخالف يك موضوع مي توانند در نهايت رفاقت، صميمانه كنار هم قرار گرفته و به بيان انديشه خود بپردازند.
7-اين نشست‌ها كه به ابتكار روزنامه دریایی اقتصاد سرآمد شروع شده، با حمايت جمعي از فعالان و ارگان های دریایی حوزه دريا روبرو شده است كه عبارتند از: 
انجمن كشتيراني و خدمات وابسته ايران، دبيرخانه شوراي عالي صنايع دريايي كشور، دفتر صنايع ريلي و دريايي وزارت صمت، موسسه رده‌بندي ايرانيان، انجمن صنعت بانكرينگ ايران ، انجمن صنفي كارگري دريانوردان تجاري ايران، شرکت شتابدهنده ایده بان، شركت كشتيراني پارس عبور، گروه کاسپین طلایی  و سايت خبري سی نیوز. 
اعلام حمايت‌ها همچنان ادامه دارد و انتظار مي‌رود با هم‌گرايي جمعي فعالان دريا، زمينه برگزاري سمينارهاي داخلي و كنفرانس‌هاي بين‌المللي فراهم شود.
در ادامه، دومين نشست، با هدف تكميل نشست قبلي، با موضوع «كشتي و اقتصاد دریا» با حضور دو كارشناس پژوهشگر در سه‌شنبه، 22 فروردين طبق زمان و مكان گفته شده، برگزار خواهد شد. موضوعات پيشنهادي كه در برنامه سال 1402 گنجانده شده‌اند سعي دارد ابعاد متعددي از اقتصاد دريامحور را در بر بگيرد، از جمله: گردش‌گري دريايي، صنعت بانكرينگ، رده‌بندي و مميزي، دريانوردي، اسكله و بندر،  حمل و نقل دريايي، آبراهه شمال جنوب، منابع علمي‌ دريايي، خليج فارس، قوانين و مقررات دريايي و... فعالان و پژوهشگران حوزه دريا مي‌توانند هم موضوع پيشنهاد كنند و هم كارشناس. به بيان ديگر، سلسله نشست‌هاي تخصصي از آن تمامي اهالي درياست و هر كس كه فعال دريايي است و قادر به بيان كارشناسي مسائل است، مي‌تواند در اين نشست‌ها در كنار ساير پيشكسوتان و بزرگان علم و تجربه دريايي قرار گيرد. 
ما به دريا جان مي‌دهيم
واقعيت اين است كه نه فقط دركشور ما بلكه در تمامي كشورها، اين بخش خصوصي است كه جلودار اقتصاد است و بخش دولتي، همان دنياي سياست و بروكراسي است كه بوده، هست و خواهد بود. اين نكته به معناي مجادله يا مخالفت با هيچ دولتي نيست؛ بلكه براي تاكيد دوباره بر كارآيي بخش خصوصي است كه مي‌تواند و بايد جلودار اقتصاد و صنعت يك كشور باشد. در ايران امروز هم اميد اول به بخش خصوصي است؛ بخشي كه كننده‌كار است و از دولت جز حمايت نبايد انتظار بيشتري داشت. دولت مي‌تواند حامي خوبي باشد؛ و بخش خصوصي مي‌تواند جلودار و پيش‌تاز و پيش‌ران خوبي باشد. وجود هر دو كنار هم لازم است؛ اما كارآيي را بايد و بايد سهم بخش خصوصي دانست و اثربخشي را از دولت انتظار داشت. اين تقسيم كار منصفانه‌ و موثري است. 
با اين توضيح، ما با تلاش جمعي از همه جهات علمي، رسانه‌اي و صنعتي و تجاري بايد به سمت دريا رو كنيم، دولت را مجاب به رويكرد دريايي كنيم، به جاي نفد خالي پيشنهادات پر بدهيم، اقدام كنيم و از نظر فكري و عملي جامعه را به سمت دريا هدايت كنيم، به دريا جان ببخشيم تا دريا به ما اقتصاد هديه كند. 
سلسله نشست‌هاي تخصصي همت جمعي اهالي درياست براي تضارب انديشه و توليد فكر كه خوراك فكري دولت و مجلس و ساير علاقه‌مندان را در حد خود فراهم كند. اين نيز يك اقدام كوچك است كه در كنار ساير اقدامات، بزرگ و اثربخش خواهد شد. به قول حافظ: 
حُسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت
آري! جهان به اتفاق مي‌توان گرفت
 پايان اين سخن، قدرداني است از اهالي انجمن كشتيراني و خدمات وابسته ايران. از دكتر پل‌مه –دبيركل انجمن- تا روابط ‌عمومي خوب و خونگرم اين انجمن كه پا به پاي ديگر اعضاي برگزاركننده آمدند و با خضوع و رفتار حرفه‌اي در يك شروع خوب سهيم بودند. 
دومين نشست تخصصي اقتصاد سرآمد؛ فروردین سال آینده
ارسال دیدگاه
اخبار روز
ضمیمه