دريا بست اقدامي مؤثر در مديريت ماهيگيري

با شيوه هاي نوين، امكان كنترل و نظارت بيشتر ماهيگيري فراهم می شود

تعيين فصول ممنوعيت و آزادي صيدگونه ها و گروههاي آبزي با اهميت اقتصادي كه در معرض آسيب قرار دارند از رويكردهاي مديريت صيد شيلات است كه منجر به احياء و بازسازي ذخاير مذكور خواهدشد بدين ترتيب كه فرصتي را براي تجديد نسل آبزيان ايجاد مي نمايد.به گزارش اقتصادسرآمد، دكتر رضا عباسپور نادري دراين باره اظهارداشت: در شرايط حاضر به دليل حجم فعاليت هاي صيادي غيرمجاز در دريا، تعيين فصول ممنوعيت صيد به تنهايي پاسخگوي كامل براي هدف گذاري هاي احياء ذخيره نيست و لازم است از شيوه هاي نوين مديريت ماهيگيري كه امكان كنترل و نظارت بيشتر را فراهم مي نمايد استفاده شود كه يكي از اين اقدامات اجراي « دريابست » يا ممنوعيت صيد همزمان همۀ گونه ها از طريق اعمال مديريت وممنوعيت تردد همزمان همۀ شناورهاي صيادي مي باشد. معاون امور صيدوصيادي سازمان شيلات افزود: در طول دورۀ زماني دريابست هيچ شناوري در محدودۀ صيدگاه هاي استان موردنظر اجازه ورود به دريا و صيدگاه را نداشته و عملاً هيچگونه فعاليت صيادي انجام نمي شود بنابراين فرصت مناسبي براي تجديد نسل و احياء ذخيره ايجاد مي شود و حتي فعاليت هاي صيادي غيرمجاز و غيرقانوني نيز در دورۀ زماني مذكور متوقف مي گردد.دكتر نادري خاطرنشان كرد: براساس برنامه ريزي و هماهنگي به عمل آمده مقرر شده است تا اجراي دريابست در استان هرمزگان از ابتداي مهرماه 1401به مدت 15روز تا نيمه مهرماه كه مصادف با آغاز فصل صيد ميگو است انجام شود. وي تاكيد كرد: بديهي است كه اجراي موفق دريابست در گرو حمايت و پشتيباني بخشهاي تحقيقاتي و همكاري و تعامل تمام مراجع ذيربط استاني به ويژه ارگان هاي نظامي و انتظامي در حوزۀ دريا مي باشد تا با اعمال مديريت متمركز و يكپارچه از هرگونه ورود شناورهاي صيادي مجاز و غيرمجاز به دريا جلوگيري شده و كنترل و نظارت لازم در اين خصوص به عمل آيد.اين مقام مسئول ادامه داد: بدون ترديد اجراي دريا بست منجر به حفظ و احياء ذخاير آبزي ارزشمند و در معرض آسيب از جمله ميگو و ماهيان اقتصادي مي شود وفرصتي را براي آيش ذخاير آبزي و كاهش آلودگي هاي زيست محيطي ، كاهش تلاش صيادي ، كاهش فشار بهره برداري و حتي كاهش مصرف سوخت خواهد شد كه جامعۀ صيادي از ثمرات ارزشمند چنين اقدامي بهره مند شده و منافع درازمدت اين موضوع به جامعه بهره بردار برمي گردد لذا لزوم همكاري و همراهي صيادان به منظور اجراي مطلوب و موفق چنين اقدامي در كنار حمايت هاي مراجع متولي كاملاً ضروري مي نمايد تا شاهد نتايج مثبت دريا بست در مديريت ماهيگيري باشيم.
 با شيوه هاي نوين، امكان كنترل و نظارت بيشتر ماهيگيري فراهم می شود
ارسال دیدگاه
اخبار روز
ضمیمه