بررسي وضعيت مركز بازسازي ذخايرآبزيان شهيد رجايي ساري


باحضور مديركل دفتر بازسازي ذخاير آبزيان شيلات ايران و مديركل شيلات مازندران وضعيت مركز بازسازي ذخايرآبزيان شهيد رجايي ساري بررسي شد.به گزارش اقتصادسرآمد، باحضور دكتر ناصر كرمي راد مديركل دفتر بازسازي ذخاير آبزيان سازمان شيلات ايران و دكتر قاسم كريم زاده مديركل شيلات مازندران، مهندس مينوفرمعاون مديركل بازسازي ذخاير، منعمي معاون آبزي پروري و عيسي زارع سرپرست اين مركز و كارشناسان دريك نشست مشترك آخرين وضعيت سالن‌هاي تكثير و پرورش، انكوباسيون، استخرهاي پرورش و نيز تجهيزات اين مركز بررسي شد.پس از ارائه گزارشي از فعاليت ها و عملكردهاي سال گذشته مركز و برنامه‌هاي كاري پيش رو توسط معاون آبزي پروري و سرپرست مركز و ارائه پيشنهادات كارشناسان ، كرمي راد نقش و جايگاه اين مركز رادر تكثير و رهاسازي بچه ماهيان بسيار مهم و والا دانست و گفت: تمامي تلاش ما اين است كه نسبت به تجهيز و نوسازي امكانات اين مركز اقدام نماييم و در صورت تامين اعتبار دراين راستا اقدام خواهد شد.
بررسي وضعيت مركز بازسازي ذخايرآبزيان شهيد رجايي ساري
ارسال دیدگاه
اخبار روز
ضمیمه